دانلود رایگان کتاب تبارهای گمشده با فرمت pdf

معرفی کتاب: (تبارهای گمشده)

کتاب (تبارهای گمشده)مشتمل بر ... مجموعه مقالاتی است که در بخش اول به استعمال لغات پارسی و استعمال آن در زبان لکی می پردازد. لغاتی که براای فاارسی زباانان غرریبه می نمااید ااما درر زباان لکی ززنده و پرکااربردند. مؤلف به پژوهش این لغات در سه گستره تحول آوایی، کاهش واجی و تک واژه های غریب در بی گمان امکان پرداخته است. لغاتی که ااستفااده خیلی کمترری نسبت به ماابقی کلمه هاای کهنه درر زباان فاارسی دارند. درر بخش دوم به بررسی آاسیب شنااساانه زباان و اادبیات لکی پردااخته ااست و شاامل 18 نوشتار ااست. این کتاب بدست رضا حسنوند به رشته تحریر درآمده است و در سال 1391 بدست انتشارات سیفا و با حمایت اداره همه فرهنگ و راهبری اسلامی لرستان به چاپ واصله است.رضا حسنوند (شوریده لرستانی)(تبارهای گمشده)

مولف:رضا حسنوند (شوریده لرستانی)

زبان:فارسی

تعداد صفحات:225

کیفیت صفحات:عالی

فرمت کتاب:پی دی افpdf

سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814

5,720 -

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید


tabar_1548942377_21574_1561_1960.zip2.49 MB

خرید محصول

پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 5,720 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت